Wij geloven in God de Vader, in Jezus Christus zijn Zoon en onze Heer, en in de Heilige Geest. Vanuit dat geloof willen wij dienstbaar zijn aan onze omgeving en aan elkaar.
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Wij geloven...
GKGenemuiden.nl probeert je zo goed mogelijk van dienst te zijn. 
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Welkom!

Kerkenraad

De kerkenraad heeft de volgende samenstelling:

  • Ouderlingen: In totaal zijn er 17 wijkouderlingen. Iedere ouderling heeft een wijk waarin hij/zij pastorale (huis-)bezoeken brengt.
  • Het College van Kerkrentmeesters heeft momenteel 4 ouderling Kerkrentmeesters.
  • 1 Ouderling scriba en 1 ouderling voorzitter  
  • 4 Jeugdouderlingen: De jeugdouderlingen begeleiden de jeugd van de gemeente en hebben namens de kerkenraad zitting in de jeugdraad, in de commissie bijzondere diensten en coördineren de catechisaties.
  • Diakenen: Zij zien toe op mensen die hulp nodig hebben zowel binnen als buiten de gemeente. Zij maken deel uit van de wijkteams. De diakenen hebben een afgevaardigde in de Z.W.O.-commissie van de kerk.
  • Het Moderamen: Het Moderamen vormt het dagelijks bestuur van de kerk en bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor. In het moderamen hebben zitting: de predikant, preses-ouderling, 2e preses-ouderling, scriba-ouderling, een jeugdouderling, de voorzitter van de diaconie, ouderling kerkrentmeester
  • Wijkdames: De ouderlingen worden per wijk bijgestaan door een wijkdame. De wijkdame brengt bezoeken daar waar dit door omstandigheden gewenst is. De wijkdame brengt o.a. een bezoek aan nieuw ingekomen leden en bij bijzondere gebeurtenissen zorgt zij voor een passend geschenk. De wijkdame bezorgt de bloemen uit de kerk, na de tweede dienst, in de betreffende wijk. De taken van de wijkdame zijn vastgesteld door de kerkenraad en staan beschreven in het reglement voor wijkdames.
  • Het wijkteam: Iedere wijk kent een wijkteam bestaande uit een wijkouderling, een jeugdouderling, een diaken en een wijkdame. Het wijkteam komt 2x per jaar samen om de zorg en vreugd in de wijk door te nemen en afspraken te maken over bijzondere aandachtsadressen. Ook kan er gesproken worden over catechesebezoek door de jeugd en ideeën voor de bloemen van de kerk. Jaarlijks komen in september alle wijkteams samen voor het ‘groot wijkteamoverleg’. Het wijkteam bepaalt zelf hoe zij gedurende het seizoen met elkaar communiceert.
Categorie
Aanmelden voor de Weekinfo