Wij geloven in God de Vader, in Jezus Christus zijn Zoon en onze Heer, en in de Heilige Geest. Vanuit dat geloof willen wij dienstbaar zijn aan onze omgeving en aan elkaar.
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Wij geloven...
GKGenemuiden.nl probeert je zo goed mogelijk van dienst te zijn. 
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Welkom!

College van Kerkrentmeesters

De kerkenraad heeft het beheer van de stoffelijke aangelegenheden van de kerk toevertrouwd aan het College van Kerkrentmeesters, uitgezonderd de onderwerpen die op de diaconie, zending en evangelisatie betrekking hebben.

De leden van de commissie worden door de kerkenraad benoemd en nemen voor 4 jaar zitting met een mogelijkheid van nog eens 4 jaar, dus maximaal 8 jaar. Dit geldt niet voor de ouderlingen-Kerkrentmeester. Zij worden bevestigd voor een periode van 4 jaar.
Het beheer van de stoffelijke aangelegenheden omvat alle bezittingen (Kerk, Schakel en pastorie) en schulden (hypotheek) en alle inkomsten en uitgaven van de kerk. Zo draagt de commissie ook zorg voor de personele aangelegenheden van kerkelijke werk(st)ers, het onderhoud van de gebouwen, installaties, terreinen en andere eigendommen van de kerk. In de administratieve werkzaamheden wordt de commissie ondersteund door enkele vrijwillige mederwerk(st)ers, die deze taken uitvoeren op het kerkelijk bureau.

Het beheer van verenigingsgebouw “De Schakel” valt ook onder de verantwoordelijkheid van de commissie, waarvan het dagelijkse beheer in handen ligt van de koster(es).

Jaarlijks wordt er door de commissie een begroting van het volgende jaar en een verantwoording van het afgelopen jaar voor zowel kerkenraad als gemeente opgesteld. De commissie organiseert jaarlijks de Actie Kerkbalans in de maand januari, waarin alle leden worden verzocht tot het geven van een vaste vrijwillige bijdrage voor de kerk. Tevens volgt de commissie de daadwerkelijke ontvangst en de inning van deze toezeggingen.

Naast de Actie Kerkbalans, welke de hoofdinkomsten van de kerk vormen, worden er nevenactiviteiten zoals thuiswerk, bazaar en mogelijke andere acties georganiseerd om de begroting jaarlijks sluitend te kunnen krijgen.

Het college bestaat uit 7 personen waarvan er 4 Ouderling-Kerkrentmeester zijn. Op deze wijze is de kerkenraad bij meerderheid in het college vertegenwoordigd. Eén Ouderling-Kerkrentmeester heeft zitting in het moderamen.

De commissie is aangesloten bij LVCB (landelijk verband commissies van beheer), welke namens de commissies van beheer als belangenbehartiger optreedt in de vaak moeilijke en juridische aspecten welke de kerken in hun dagelijkse leiding ondervinden.

De commissie vergadert iedere eerste maandag van de maand, m.u.v. de maand augustus en bespreekt elke maand een vastgesteld kerkelijk beheersonderdeel, zodat alle onderwerpen minimaal 1x per jaar worden besproken.

 

Categorie
Aanmelden voor de Weekinfo