Wij geloven in God de Vader, in Jezus Christus zijn Zoon en onze Heer, en in de Heilige Geest. Vanuit dat geloof willen wij dienstbaar zijn aan onze omgeving en aan elkaar.
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Wij geloven...
GKGenemuiden.nl probeert je zo goed mogelijk van dienst te zijn. 
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Welkom!

Thema seizoen 2016-2018

Het thema voor de komende seizoen is ‘deel je leven’

Gebedsgroep, gebedsvorm in onze gemeente
Maandag 19 februari en 5 maart vanaf 18.45 uur, Kerkelijk Bureau. U bent van harte uitgenodigd.                                                 .

Middagdienst op zondagen bij het houden van Jeugdkerk

Per jaar wordt er vijf keer Jeugdkerk georganiseerd, de Jeugdkerk die ’s avonds plaatsvindt heeft geleid dat de reguliere eredienst ’s middags wordt gehouden. De belangstelling voor de reguliere middagdienst is echter sterk afgenomen en de Jeugdkerk is doorgegroeid naar een dienst die voldoet aan de voorwaarden van een eredienst. Daarom heeft de kerkenraad op 15-01-2018 besloten om de middagdienst, op zondagen bij het houden van Jeugdkerk, vanaf heden te laten vervallen.

Werkzaamheden preses Bert Boes

Gedurende de herstelperiode vanwege een operatie welke broeder Bert Boes moet ondergaan, zal het dagelijks bestuur de taken en werkzaamheden van de preses tijdelijk overnemen.

Indien er vragen of activiteiten zijn, wilt u dan het GKG-mailadres gebruiken; preses@gkgenemuiden.nl

U kunt ook contact zoeken met één van de onderstaande personen.
Herman Schra, Filmon van Ittersum, Henrik Beens

 

We willen u vragen om Bert mee te nemen in uw gebeden, dat hij kracht mag ontvangen van onze Vader in de komende periode.

Gemeenteavond

De geplande gemeenteavond van woensdag 11 april 2018 is door omstandigheden verplaatst naar woensdag 23 mei 2018.

Bijeenkomst ouderen

Op maandag 8 januari 2018 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij een aantal kerkenraadsleden in overleg is gegaan met een aantal ouderen uit onze gemeente. Het doel van deze bijeenkomst was om samen met een aantal ouderen uit onze gemeente van gedachten te wisselen.

Thema’s zoals “Kerkdiensten”, “Praktische hulp en ondersteuning” en “Pastoraat” werden gezamenlijk besproken.
Namens de ouderen van onze gemeente waren de volgende broeders en zusters vertegenwoordigd: Albert Tuin, Lenie van Es, Herma van de Pol , Jan Bruintjes, Rika Bakker, Herman Mulder
Namens de kerkenraad van onze gemeente waren de volgende broeders en zuster vertegenwoordigd: Harm Mulder, Betty van Dijk, Bert Boes

Zowel de aanwezige ouderen als de kerkenraadsleden vonden het een constructieve bijeenkomst. Mocht u nieuwsgierig zijn wat er zoal besproken is, kunt u gerust contact zoeken met één van de bovengenoemde broeders en zusters.

Voorbede voor nieuwe ambtsdragers
De formulieren met namen voor ambtsdragers zijn bij u opgehaald en worden geteld. In de komende periode zal de kerkenraad de voorgedragen kandidaten, conform ons verkiezingsreglement, gaan benaderen.

Wij roepen u als gemeente op om deze zoektocht naar ambtsdragers in uw persoonlijke gebeden te gedenken, opdat Hij zal voorzien.

Ontheffing ambtsdrager

De kerkenraad heeft ontheffing uit het ambt verleend aan zr. Jeanet Visscher op haar verzoek. Al een poosje bleek het om persoonlijke redenen niet meer te gaan zoals ze graag zou willen. De combinatie van werkzaamheden werd te veel. Wij zijn dankbaar voor het (bezoek)werk dat zr. Visscher heeft mogen doen. We wensen haar Gods zegen toe samen met haar gezin. Praktisch gezien zal deze vacature meegenomen worden met de lopende ambtsdragerverkiezing.

Weekinfo

Graag houden we u op de hoogte met de laatste informatie uit de gemeente, daarom wordt wekelijks een digitale nieuwsbrief verstuurd met informatie over de komende kerkdiensten, activiteiten en andere mededelingen.

Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet, u kunt zich aanmelden via de website: www.gkgenemuiden.nl. Mededelingen of activiteiten voor de weekinfo kunt u uiterlijk tot donderdagmiddag 12.00 uur mailen naar:
weekinfo@gkgenemuiden.nl

Berichten en voorbede                                                                                
Graag persoonlijk bericht bij: geboorte, trouw en rouw, ziekenhuisopname of verhuizing. Het liefst een kaartje en/of mail naar de scriba. Ook wanneer u/jij voorbede of dankbede wilt in de Kerkdienst, dit persoonlijk (of door naast familielid) doorgeven, liefst per mail naar de dominee, scriba of uw wijkouderling. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat er verkeerde, onvolledige en/of te late gegevens worden doorgegeven.

Uitzending Kerkdiensten
Onze kerkdiensten zijn rechtstreeks te volgen en/of achteraf te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl.

Tot slot                                                                                                    
Tot ziens bij; de zondagse Erediensten, de koffie, het jeugdwerk, het thuiswerk, ergens als stille kracht in de Gemeente.

Uw Kerkenraad

 

 

Share

 

De diaconie heeft besloten om de diaconiecollecte van zondag 28 januari te bestemmen aan de doneeractie ten behoeve van Gerben van Dalfsen.

Vanuit onze gemeente waren meerdere verzoeken gekomen of de diaconie iets voor Gerben kan betekenen. Verzoeken die bij de diaconie een gewillig oor vonden.

Bijna anderhalf jaar geleden openbaarden zich bij Gerben verontrustende symptomen. Hij kreeg uitval van ledematen, maag en darm klachten, ook licht en geluid waren voor hem niet meer draaglijk. Diverse onderzoeken volgden en de onzekerheid nam toe, tot de diagnose kwam, de ziekte van Lyme. Na de diagnose volgden de behandelingen, resultaat bleef echter uit.

Omdat de behandelingen in Nederland voor hem geen verbeteringen brachten is Gerbens hoop nu gevestigd op stamceltherapie. Voor deze behandeling moet hij de grens over en naar Duitsland. Daar is men gespecialiseerd in deze therapie die Lyme patiënten weer hoop en perspectief biedt.

De behandeling wordt door Nederlandse zorgverzekeringen echter niet vergoed en gaat rond de €35.000,- kosten. Vrienden van Gerben zijn een doneeractie gestart om deze therapie voor hem mogelijk te maken.

De diaconie beveelt de collecte dan ook van harte aan.

 

Share

Uw diaconie bepaalt elk jaar een bestemming voor de avondmaalcollectes die 4x per jaar gehouden worden. Zoals eerder vermeld kozen wij in 2017 voor de Stichting Hoop voor Albanië

Voor 2018 hebben wij Mercy Ships als bestemming gekozen.

Mercy Ships maakt levens veranderende operaties mogelijk voor mensen in armoede. Zo krijgt iemand met een ernstige aandoening gratis hulp van een ervaren chirurg op het ziekenhuisschip Africa Mercy.

 

Wij hebben enorme bewondering voor deze artsen en verpleegkundigen, die vrijwillig dit werk doen en zelf hun kost en inwoning betalen.

Zij doen dit werk omdat ze geloven dat voor God ieder mens kostbaar is.

 

Wij willen als diaconie hier graag een steentje aan bijdragen.

Vandaar dat wij dit doel gekozen hebben.

 

Een week voor de avondmaal viering wordt u hier via de weekinfo en de beamer aan herinnerd.

 

Share

De laatste maanden zijn we onder andere bezig geweest om de zaal van opvang voor onze jongste leden op te knappen. Er is een laminaatvloer gelegd (i.v.m. hygiëne) en de lambrisering is vernieuwd. Voor de langere   termijnen beraden we ons op de klimaatbeheersing in kerk en bijgebouwen maar we hebben op dit moment nog niet de financiële mogelijkheden om hierin te investeren. Betreft financiën hebben we onlangs de financiële begroting van 2018 vastgesteld, we zijn dankbaar dat we een positieve begroting kunnen presenteren. Wel moeten we hier als kanttekening plaatsen dat we overige opbrengsten in begroting hebben moeten meenemen om een positief resultaat te krijgen. Een korte toelichting van de financiële begroting:

Opbrengsten 2018
Ontvangsten kerkelijke bijdrage € 175.000,00
Bijdragen gemeenteleden (collectes, exploitatie schakel) € 43.000,00
Overige opbrengsten € 22.150,00
Totale opbrengsten € 240.150,00
Uitgaven  
Bestedingen pastoraat € 123.770,00
Loonkosten (o.a. koster, organisten e.d.) € 32.500,00
Bijdragen andere organen binnen de kerk € 12.500,00
Lasten kerkelijk gebouwen (inclusies afschrijving) € 41.080,00
Overige lasten € 28.900,00
Totale uitgaven € 238.750,00
   
Resultaat (positief) € 1.400,00

 

 

Actie kerkbalans 2018:

Tussen 22 januari en 5 februari zullen de wijk-medewerkers weer bij u langs komen met de jaarlijkse actie kerkbalans. Bovendien zullen ze later in dezelfde periode de retourenveloppe met uw toezegging van 2018 weer op komen halen. Jaarlijks is het een terugkerende actie, de opbrengst van de actie kerkbalans bepaalt grotendeels de mogelijkheden voor de kerk het komende jaar. Voor ons als college een zeer spannende periode.

Wij vertrouwen er op, dat u een weloverwogen besluit neemt over uw gift 2018 en bijdraagt naar vermogen. Dit kunt u met uw toezegging kenbaar maken.

Uw bijdrage aan Kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek: als u meer dan 1% van uw verzamel-inkomen en tevens meer dan € 60,00 aan giften per jaar uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar.

 

Als u ervoor kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar vast te leggen, is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar. Dit hoeft niet notarieel vastgelegd te worden, maar u kunt een schriftelijke overeenkomst opstellen met ons. Alvast bedankt voor uw toezegging.

Vrijwillige bijdrage 2017:

Van ca. 25 leden hebben we betreft vrijwillige bijdrage 2017 wel een opgave ontvangen echter naar ons weten geen betaling, dit gaat in totaal om een bedrag van € 6.065,-. Wij willen u verzoeken, wanneer u nog niet in gelegenheid bent geweest, per omgaande te betalen of ons een reactie te geven wanneer er niet de mogelijkheid is om te betalen. Uw bericht zullen we discreet behandelen. Op het toezeggingsformulier vrijwillige bijdrage 2018 staat bovenaan de brief eventueel het bedrag wat wij van 2017 nog niet ontvangen zouden hebben.

 

Voor vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot het college per mail: collegevankerkrentmeesters@gkgenemuiden.nl of bel 06-13539479.

Met vriendelijke groet,

College van Kerkrentmeesters

 

 

 

Share

Onderstaand de nieuwjaarstoespraak zoals deze door de voorzitter van de kerkenraad tijdens de dienst op nieuwjaarsdag is uitgesproken.

Goedemorgen gemeente, fijn dat u er bent en dat we weer samen mogen komen op deze nieuwjaarsmorgen om elkaar te ontmoeten en maar vooral ook om de Zegen te ontvangen voor het nieuwe jaar 2018.

 

Bewegen en bewegingen

 

Heeft u vorige week woensdagavond ook het jaaroverzicht van het journaal gezien. In een uur tijd trekken bewegende beelden van de gebeurtenissen voorbij, die het afgelopen jaar het wereldbeeld kleurden.

 

Een aantal van die gebeurtenissen trokken de aandacht, omdat ze het afgelopen jaar voortdurend in het nieuws waren, bewegingen die ook invloed kunnen hebben op ons dagelijks leven:

 

  1. Het klimaat wat sterk aan het veranderen is. Het smelten van de ijskappen op de noordpool. De luchtverontreiniging, die onzichtbaar is, maar zich steeds meer aan ons opdringt.  De tropische stormen die enorme schade toebrengen aan de leefomgeving van de mens.
  2. Dan de dictators die hun eigen mensen onderdrukken de zgn. etnische minderheden met als gevolg dat velen vluchten en hun huis en haard achter zich moeten laten.
  3. De wereldorde lijkt volledig op z’n kop gezet door de nieuwe president in Amerika.
  4. In Nederland wordt een nieuwe regering ingesteld met daarin een belangrijke rol voor christelijke partijen. Kunnen het rentmeesterschap en naastenliefde ook daadwerkelijk weer voor het voetlicht gebracht worden ?

Economisch gaat het weer goed. De werkloosheid daalt stevig en als je werk hebt profiteer je er van mee.

  1. Maar wanneer dat niet het geval is dan merk je dat de vangnetten wel erg sober zijn geworden, voedselbanken zijn nodig om de toenemende stroom van mensen die onder het bestaansminimum leven te kunnen helpen.  De diakenen vervullen hierbij een hele actieve rol.

U zult wel misschien wel denken, moeten deze sombere bespiegelingen nu op nieuwjaarsdag. We hebben vannacht net de jaarwisseling gevierd met vrienden, familie of buren en hebben op het nieuwe jaar een glaasje gedronken. De goede voornemens zijn uitgewisseld en natuurlijke gaan we de 1e maand van het nieuwe jaar weer volop bewegen om ‘het fysiek’ goed op orde te brengen. Vol  goede moed zien we uit naar de kansen, ook voor de jongeren,  die in de onze maatschappij geboden worden. Prachtig toch,    jazeker. Maar hoe u het ook beleeft,  de conclusie kan wel getrokken worden dat de wereld meer dan ooit in beweging is.

 

Naast alles wat in ons dagelijks leven ook speelt is er de vraag of er nog wel ruimte is voor de kerk of misschien anders gezegd : Het Geloof.  Onlangs hebben we als afvaardiging van de kerkenraad een vergadering bijgewoond van de nieuwe classis  over de bewegingen binnen de Protestantse Kerk Nederland.  We merkten op dat ook op landelijk niveau een andere sfeer ontstaat van het niet alles willen voorschrijven, maar meer het werken vanuit een 3-tal  kernbegrippen :

 

Transparantie – Eenvoud – Ruimte

 

Begrippen die kerkenraden de mogelijkheid bieden, om ook plaatselijk meer de eigen identiteit van de gemeente vorm te geven. Ook binnen onze gemeente klinkt regelmatig de opmerking van wat moet ik met zo’n grote organisatie, ik wil ruimte hebben om gewoon christen te zijn en daarin mijn geloof te beleven en uit dragen. Onze gemeente heeft natuurlijk een heldere organisatie nodig, maar het mag niet meer zijn dan een hulpmiddel om als gelovigen vorm te geven aan het navolgen van de Here Jezus Christus.  Navolgers die samenkomen als gemeente.

 

Maar welke opdracht heeft Christus ons dan gegeven :

– Heb de Here, Uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand

– Heb uw naaste lief als uzelf

– Ga en maak alle volken tot Mijn discipelen

– Doop hen in de naam van de Vader, De Zoon en de Heilige Geest

– Leer hen de geboden te onderhouden

 

Als u deze aloude woorden op u in laat werken, dan weten we hernieuwd wat ons te doen staat in 2018 met en in onze jonge gemeente. Zijn we warm, koud of mogelijk lauw. In deze tijd wordt van ons beweging gevraagd. Kunnen we dat uit onszelf ? Nee, maar wel onder de Zegen van God de Vader, die zelf eerst De Beweging naar ons toe heeft gemaakt in Zijn Zoon Jezus Christus.

Die Zegen willen we elkaar dan ook toebidden als we als pelgrims verder reizen ook door het nieuwe jaar 2018.

 

Tot slot

Ds. Postma en mevrouw Postma, namens de kerkenraad en gemeente,  willen wij u ook alle goeds toewensen voor u en de kinderen. Wij bidden u Gods Zegen toe op al uw arbeid en spreken voor het komende jaar ook het vertrouwen weer uit in de voortzetting van de goede samenwerking. Dit geldt natuurlijk ook voor onze kerkelijke werker Henrieke Groenwold, de koster Miranda Beens en alle organisten, vandaag vertegenwoordigt door Tjaco van de Weerd, samen met hun gezinnen.

 

Gemeente namens de kerkenraad mag ik u een gezegend, gezond en vooral een ‘beweeglijk’ 2018 toewensen.

 

 

 

 

 

 

Share

Tussen 22 januari en 5 februari zullen de wijk-medewerkers weer bij u langs komen met de jaarlijkse actie kerkbalans. Bovendien zullen ze later in dezelfde periode de retourenveloppe met uw toezegging van 2018 weer op komen halen. Jaarlijks is het een terugkerende actie, de opbrengst van de actie kerkbalans bepaalt grotendeels de mogelijkheden voor de kerk het komende jaar. Voor ons als college een zeer spannende periode.

Wij vertrouwen er op, dat u een weloverwogen besluit neemt over uw gift 2018 en bijdraagt naar vermogen. Dit kunt u met uw toezegging kenbaar maken.

Uw bijdrage aan Kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek: als u meer dan 1% van uw verzamel-inkomen en tevens meer dan € 60,00 aan giften per jaar uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar. Als u ervoor kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar vast te leggen, is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar. Dit hoeft niet notarieel vastgelegd te worden, maar u kunt een     schriftelijke overeenkomst opstellen met ons.
Voor vragen, mail ons: collegevankerkrentmeesters@gkgenemuiden.nl

Alvast bedankt voor uw toezegging, College van Kerkrentmeesters

 

Share

Als diaconie krijgen wij regelmatig de vraag wanneer de collectemunten door ons worden bezorgd en wanneer de bestelformulieren uiterlijk moeten zijn ingeleverd. Bezorging van de collectemunten vindt altijd plaats in de week waarop het kerkvenster wordt verspreid. Het bezorgmoment kan per maand verschillen. Om de onduidelijkheid weg te nemen wordt vanaf heden telkens één week van te voren zowel via de weekinfo als op de beamer aangegeven wanneer de bestelformulieren uiterlijk bij ons binnen moeten zijn.

Met vriendelijke groet,

Uw diaconie

 

Share
Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Categorie
Laatste berichten