Wij geloven in God de Vader, in Jezus Christus zijn Zoon en onze Heer, en in de Heilige Geest. Vanuit dat geloof willen wij dienstbaar zijn aan onze omgeving en aan elkaar.
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Wij geloven...
GKGenemuiden.nl probeert je zo goed mogelijk van dienst te zijn. 
Je kunt hier alle informatie over onze gemeente terugvinden.
Welkom!

We zijn alweer een jaar bezig. Met het jeugdpastorale team (kortweg JPT) ontmoeten we jongeren. Vorig jaar benaderden we alle kinderen die toen 13 werden. Dit jaar benaderen we hen opnieuw plus de kinderen die dit jaar 13 zijn/worden. We schreven er al eerder over maar soms stellen we dingen bij en soms is het goed om nog even te herlezen wat we nu precies aan het doen zijn.

Onze missie
Vanuit de gereformeerde kerk in Genemuiden vinden we het belangrijk dat elke jongere in beeld is. Zij leven, net als wij, in een tijd waarin veel op ons afkomt. Het is belangrijk dat onze jongeren een basis hebben waar ze op terug kunnen vallen. Deze basis is in eerste instantie het gezin. De meeste kinderen in onze gemeente zijn gedoopt. Bij het doopvont hebben de ouders een belofte gedaan. Dit deden ze echter in het midden van de gemeente. Daarom willen we vanuit de gemeente ook graag in contact blijven met onze jongeren. We willen graag weten hoe het met ze gaat, wat hen interesseert en samen met hen onderweg zijn/ op weg gaan. We willen graag zo nu een dan een stukje naast hen lopen op het pad wat zij mogen gaan; hun eigen weg, met God.

Hoe?
We proberen een band op te bouwen met kinderen wanneer zij club of kindernevendienst of catechese bezoeken. Soms ontmoeten we hen ook bij een activiteit van Y4Y. Deze vormen van contact zijn goed en hier willen we ook zeker mee doorgaan. Het kent echter ook beperkingen omdat het groepsactiviteiten betreft en omdat niet elk kind/elke jongere deze activiteiten kan of wil bezoeken. Bovendien leggen we in het aanbod geloofsonderwijs voor 13 t/m 16 jarigen het accent op het gesprek tussen de ouders en hun kinderen zelf. Daarom kozen we voor dit aanbod erbij. We willen de jongeren immers ook zelf graag blijven ontmoeten. Elke jongere van 13 t/m 18 jaar wordt dan ook individueel gekoppeld aan iemand van het JPT.

Wat gebeurt er op dit moment concreet?
Vorig jaar hebben de JPT-ers (zo noemen we dus iemand van het jeugdpastorale team) contact opgenomen met de 13 jarige jongeren die hem of haar zijn toegewezen.

Zij stuurden de jongeren een kaart waarmee zij zich voorstelden en belden daarna voor een kennismakingsafspraak. Dit jaar zetten zij de inmiddels gelegde contacten voort en worden de nieuwe groep 13 jarigen ook benaderd. De JPT-er zal zich in eerste instantie altijd richten op het ‘gewoon’ kennen van de jongere. Het weten waar de jongere staat, wat hem of haar interesseert en wat hem of haar bezig houdt; dat is waar het gesprek begint. Er zal dus (in overleg) vaak iets gepland worden wat de jongere leuk vindt om te doen (iets sportiefs, iets creatiefs, net waar de behoefte ligt). Vanuit het vertrouwen wat dan kan ontstaan is er ook ruimte voor het geloofsgesprek. We koppelen meisjes aan vrouwelijke JPT-ers en jongens aan mannelijke JPT-ers. In principe wordt elke jongere eenmaal per jaar bezocht tenzij er behoefte is aan/ruimte is voor meer afspraken. Zo bouwen we deze vorm van pastoraat langzaam op. Na deze jaren worden de jongeren ‘overgedragen’ aan de wijkouderling.

Vertrouwelijk
De JPT-ers gaan vertrouwelijk om met alles wat hen ter ore komt. Dat hebben ze beloofd. Ze melden wel welke jongere zij hebben gesproken en kunnen overleggen met elkaar, met de predikant of kerkelijk werker als zij zich zorgen maken. Ook dit gebeurt alleen in vertrouwen. De uitvoering van het jeugdpastoraat valt onder verantwoordelijkheid van de jeugdouderlingen (kerkenraad) en de kerkelijk werker.

De Bijbel over pastoraat
Pastor betekent ‘herder’. Dit woord kom je weinig tegen, behalve in de bijbel. De vergelijking met een herder komen we keer op keer tegen.
‘Ik ben de Goede Herder’ zegt Jezus in Johannes 10: 11. Een Herder die Zijn schapen kent en Zijn leven voor hen geeft. En Hij zet weer mensen in om herder te zijn voor anderen. In Ezechiel 34: 15 en 16 staat prachtig beschreven wat de taken van een herder zijn: hij laat zijn schapen uitrusten, zoekt verdwaalde en weggejaagde schapen en brengt ze thuis. Hij verzorgt de gewonden en de zieke schapen maakt hij beter, kortom hij zorgt voor ze zoals een herder voor schapen hoort te zorgen. Vanuit dat verlangen en vanuit het voorbeeld wat Jezus als Goede Herder geeft willen wij graag de jongeren ontmoeten.

Nog geen bezoek gehad?

Zoals gezegd zijn vorig jaar alle 13 jarigen benaderd. Ofwel alle tweedeklassers. Heb je geen kaart ontvangen laat dit dan alsjeblieft weten. Dan is er iets niet goed gegaan. Ben je recent 13 geworden/dit jaar naar de tweede klas gegaan, dan kun je binnenkort een kaart door de bus verwachten. Soms krijgen we de vraag van ouders van 15 jarige jongeren. Zij merken dan terecht op dat hun kind wel bij de doelgroep hoort maar nog niets is bezocht. Dat klopt dus. We zetten het JPT stap voor stap op. Doordat de groep JPT-ers elk jaar groeit kunnen we elk jaar een groep kinderen extra bezoeken. Dit jaar zullen de tweede en derde klassers in beeld zijn. Over een paar jaar hopen we dus met alle 13-18 jarige jongeren contact te hebben. Mocht je nu in de derde klas of hoger zitten en je hebt behoefte aan contact dan kunnen we dat voor je regelen. Ouders mogen ons hiervoor uiteraard ook benaderen.

Wat kunt u doen?
Het werk wat de JPT-ers doen heeft uw steun hard nodig. Wilt u dit belangrijke werk meenemen in uw gebed?

Vragen?
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met
Thomas Kruider Thomaskruider@gmail.com telefoon: 0620571453
Henrieke Groenwold: pastoraalwerkster@gkgenemuiden.nl 0610564510

 

 

 

 

 

 

Share

Een tijdje geleden schreef ik dat ik verwachtte in januari mijn taken weer volledig te hervatten. Helaas lukt dit nog niet. Tijdens een second opinion bij een specialist in het Erasmus is inmiddels wel gebleken waarom het zo lang duurt. Er is sprake geweest van een trombose in het been en een daarnaast een longembolie. De pijn in het been is bij vlagen nog hevig en mijn conditie moet ik stap voor stap uitbreiden. En soms gaat dat met twee stappen vooruit en een weer achteruit.  Elke dag opnieuw mag en moet ik leren om met de huidige grenzen om te gaan. De catechese heb ik weer op kunnen pakken en een beperkt aantal pastorale bezoeken. Mocht u dringend behoefte hebben aan een gesprek op korte termijn dan mag u altijd contact opnemen. En anders hoop ik u over enige tijd weer te bellen voor een afspraak.

Dank voor de kaartjes en berichtjes die nog steeds binnen komen; die doen me goed!

Zegen en groet! Henrieke

Share

Thema seizoen 2016-2018

Het thema voor de komende seizoen is ‘deel je leven’

Gebedsgroep, gebedsvorm in onze gemeente
Maandag 19 februari en 5 maart vanaf 18.45 uur, Kerkelijk Bureau. U bent van harte uitgenodigd.                                                 .

Middagdienst op zondagen bij het houden van Jeugdkerk

Per jaar wordt er vijf keer Jeugdkerk georganiseerd, de Jeugdkerk die ’s avonds plaatsvindt heeft geleid dat de reguliere eredienst ’s middags wordt gehouden. De belangstelling voor de reguliere middagdienst is echter sterk afgenomen en de Jeugdkerk is doorgegroeid naar een dienst die voldoet aan de voorwaarden van een eredienst. Daarom heeft de kerkenraad op 15-01-2018 besloten om de middagdienst, op zondagen bij het houden van Jeugdkerk, vanaf heden te laten vervallen.

Werkzaamheden preses Bert Boes

Gedurende de herstelperiode vanwege een operatie welke broeder Bert Boes moet ondergaan, zal het dagelijks bestuur de taken en werkzaamheden van de preses tijdelijk overnemen.

Indien er vragen of activiteiten zijn, wilt u dan het GKG-mailadres gebruiken; preses@gkgenemuiden.nl

U kunt ook contact zoeken met één van de onderstaande personen.
Herman Schra, Filmon van Ittersum, Henrik Beens

 

We willen u vragen om Bert mee te nemen in uw gebeden, dat hij kracht mag ontvangen van onze Vader in de komende periode.

Gemeenteavond

De geplande gemeenteavond van woensdag 11 april 2018 is door omstandigheden verplaatst naar woensdag 23 mei 2018.

Bijeenkomst ouderen

Op maandag 8 januari 2018 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij een aantal kerkenraadsleden in overleg is gegaan met een aantal ouderen uit onze gemeente. Het doel van deze bijeenkomst was om samen met een aantal ouderen uit onze gemeente van gedachten te wisselen.

Thema’s zoals “Kerkdiensten”, “Praktische hulp en ondersteuning” en “Pastoraat” werden gezamenlijk besproken.
Namens de ouderen van onze gemeente waren de volgende broeders en zusters vertegenwoordigd: Albert Tuin, Lenie van Es, Herma van de Pol , Jan Bruintjes, Rika Bakker, Herman Mulder
Namens de kerkenraad van onze gemeente waren de volgende broeders en zuster vertegenwoordigd: Harm Mulder, Betty van Dijk, Bert Boes

Zowel de aanwezige ouderen als de kerkenraadsleden vonden het een constructieve bijeenkomst. Mocht u nieuwsgierig zijn wat er zoal besproken is, kunt u gerust contact zoeken met één van de bovengenoemde broeders en zusters.

Voorbede voor nieuwe ambtsdragers
De formulieren met namen voor ambtsdragers zijn bij u opgehaald en worden geteld. In de komende periode zal de kerkenraad de voorgedragen kandidaten, conform ons verkiezingsreglement, gaan benaderen.

Wij roepen u als gemeente op om deze zoektocht naar ambtsdragers in uw persoonlijke gebeden te gedenken, opdat Hij zal voorzien.

Ontheffing ambtsdrager

De kerkenraad heeft ontheffing uit het ambt verleend aan zr. Jeanet Visscher op haar verzoek. Al een poosje bleek het om persoonlijke redenen niet meer te gaan zoals ze graag zou willen. De combinatie van werkzaamheden werd te veel. Wij zijn dankbaar voor het (bezoek)werk dat zr. Visscher heeft mogen doen. We wensen haar Gods zegen toe samen met haar gezin. Praktisch gezien zal deze vacature meegenomen worden met de lopende ambtsdragerverkiezing.

Weekinfo

Graag houden we u op de hoogte met de laatste informatie uit de gemeente, daarom wordt wekelijks een digitale nieuwsbrief verstuurd met informatie over de komende kerkdiensten, activiteiten en andere mededelingen.

Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet, u kunt zich aanmelden via de website: www.gkgenemuiden.nl. Mededelingen of activiteiten voor de weekinfo kunt u uiterlijk tot donderdagmiddag 12.00 uur mailen naar:
weekinfo@gkgenemuiden.nl

Berichten en voorbede                                                                                
Graag persoonlijk bericht bij: geboorte, trouw en rouw, ziekenhuisopname of verhuizing. Het liefst een kaartje en/of mail naar de scriba. Ook wanneer u/jij voorbede of dankbede wilt in de Kerkdienst, dit persoonlijk (of door naast familielid) doorgeven, liefst per mail naar de dominee, scriba of uw wijkouderling. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat er verkeerde, onvolledige en/of te late gegevens worden doorgegeven.

Uitzending Kerkdiensten
Onze kerkdiensten zijn rechtstreeks te volgen en/of achteraf te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl.

Tot slot                                                                                                    
Tot ziens bij; de zondagse Erediensten, de koffie, het jeugdwerk, het thuiswerk, ergens als stille kracht in de Gemeente.

Uw Kerkenraad

 

 

Share

Wat valt er wat te beluisteren in deze wereld. Overal klinkt er wel geluid, geroep, wordt iets aangeprezen. Neem dit! Doe dat!

Luisteren is een kunst. Waar ik me persoonlijk erg aan kan storen maakte ik afgelopen weekend weer mee. Ik zat bij een orgelconcert. Het laatste akkoord klonk. Zodra de toetsen werden losgelaten begonnen er, dwars door de nagalm heen, al mensen keihard te klappen. Dan heb je niet geluisterd in mijn beleving. Dan kwam je om te klappen in plaats van het echt mee te maken en door te laten dringen wat er nou werkelijk op je af kwam. Het is als een direct ‘amen’ roepen als er iets gezegd wordt….zo snel, dat je er nog niet over nagedacht kán hebben.

Of, als laatste, als je aan een groep kinderen iets verteld…moeten de pauzes tussen de woorden niet enkele seconden duren….want dan maken ze zelf alweer geluid… Nee, dit zeg ik niet om negatief te doen. Wel om onze cultuur een spiegel voor te houden. Wat gebeurd er? Hoe vruchtbaar is het? Of is het een veeg teken….een veeg teken van wat? Een zoveelste herhaling van de geschiedenis op termijn? Doodeenvoudig omdat we niet hebben geluisterd naar de geschiedenis? Natuurlijk, het overkomt ons allemaal wel eens. Je kan niet altijd overal lang over nadenken. En toch wordt 7 maal gezegd tot de gemeente in Openbaring 2 en 3 ‘wie oren om te horen heeft, laat hij luisteren wat de Geest zegt’. Wat zegt de Heilige Geest? Leer       luisteren. Dat werpt vervolgens namelijk ook een ander licht op het strijden. In de eerste plaats zal het strijd geven. Ja, want wat Gods Geest wil is niet altijd waar de wereld op zit te wachten. En in de tweede plaats zal het ook kracht kunnen geven om te strijden, immers, de Geest zei het!?

Laten we elkaar voortdurend zegenen met open oren om Zijn stem, strijdende, te leren verstaan. Want strijden is het. Tijd te nemen om Hem te leren verstaan. Dat gaat niet vanzelf. Maar, staat er achteraan in Openbaring: Wie overwint, zal de kroon des levens ontvangen en te eten krijgen van de Boom des Levens, Jezus Zelf.

Shalom, Imko Postma

 

Share

 

Komende zondag 11 februari hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Heilig betekent ‘apart gezet voor een speciaal doel’. Het doel is in gehoorzaamheid aan Zijn tafel aan te gaan zitten. S ’morgens willen we lezen uit Johannes 1. Parallel met de kindernevendienst, bij wie ook het paasproject start. ‘de nieuwe schepping’ is het thema.

Vervolgens zou ik in de lijdenstijd willen kijken naar een aantal offers in het oude Testament. Deze offers werden door God in gesteld in de tempel. Als Jezus grote Lam dat geofferd werd is, eens en vooral, kan het niet anders of deze offers leren ons iets over het offer van Jezus! Ik ben benieuwd wat, want dat heb ik nog niet allemaal uitgeplozen 😉

We wensen en bidden elkaar gezegende, bemoedigende en opbouwende diensten toe. Toelevend naar Pasen.

 

Share

‘Wat gaat de tijd snel’ is een gevleugelde uitspraak, een cliché bijna. En toch is het maar al te waar, iedere keer weer. Ons eerste ‘lustrum’ van wonen in Genemuiden zit er op. Dat was en is ‘warm’, zoals het ook in de gemeente van Smyrna was, waar ik afgelopen zondag over mocht spreken.

Tegelijk ook de tegenstellingen, tijd die snel gaat, tegenover tijd die er niet meer zal zijn in Gods werkelijkheid. We mogen hier vrijuit het Woord van God bestuderen en uitleven. Maar zelf vraag ik me wel af hoe lang dat nog zal kunnen. Waarom? Nee, ik ben niet pessimistisch, zeker niet, maar als ik het evangelie lees dan staat het volgen van Jezus toch vaak haaks op wat de samenleving van mensen graag wil. Dus vroeg of laat doen we of water bij de wijn, of er komt enige verdrukking omdat we Jezus willen volgen. Maar dat lijden brengt ons een ‘alles te boven gaand eeuwig gewicht aan heerlijkheid’ 2 kor.4:17.

 

Gods zegen en wijsheid toegebeden,

Imko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

In februari houdt de ZWO de jaarlijkse maaltijdactie. De opbrengst is dit jaar voor Be The Light Television. Deze stichting heeft het doel de mensen wereldwijd bereiken met het evangelie van Jezus Christus door het produceren van televisieprogramma’s in de vorm van talkshows en presentaties via internet en satelliet TV. Ook bieden en realiseren zij een platform voor    christelijke artiesten. www.btl-tv.com

Het bestelformulier ontvangt u eind januari en wordt opgehaald met de kerkbalans. De maaltijden kunnen zaterdagmorgen 17 februari tussen 11.00 en 12.00 uur opgehaald worden in De Schakel.

 

Share

Kanker gaat als een uitslaand vuur soms rond, zo lijkt het. Velen hebben er ook zelf mee te maken gehad, of strijden er op dit moment tegen.

Na behandeling, chemo’s, operaties etc kunnen velen toch weer wat verder gaan met leven. Zeker voor de buitenwereld is het dan vaak weer ‘voorbij’. Ondertussen ervaren de mensen zelf hier nog veel gevolgen van. Daarom is het idee gekomen om een kring te houden voor mensen die 2 jaar of langer geleden geworsteld hebben met deze ziekte. Ja, bewust zo, omdat het een heel verschillend proces is, van tijdens, vlak na en later. Op dit moment willen graag in de vorm van een kring aandacht geven aan deze mensen, die in de praktijk wellicht weer ‘vergeten’ zijn, maar daarom er nog niet helemaal ‘klaar’ mee zijn. Om elkaar te ondersteunen en te horen hebben we hiervoor al een datum vastgesteld.

Donderdagavond 25 januari willen we elkaar ontmoeten. Hiervoor graag WEL vroegtijdig even opgeven, zodat we weten met hoeveel we rekening kunnen houden en welke locatie daarvoor geschikt is.

 

Opgeven kan via predikant@gkgenemuiden.nl/ 3855822 of via Sjaak v Ommen 3856182

 

Share

Op maandag 22 januari is er weer een avond van het Alzheimer Trefpunt in Zwartsluis. Onderwerp deze avond is ‘Van machteloosheid naar kracht’.

Deze bijeenkomst is vrij toegankelijk voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, zorgverleners en andere belangstellenden. Er is een informatiestand met voorlichtingsmateriaal van Stichting Alzheimer Nederland. De avond wordt gehouden in Woonzorgcentrum ‘De Schans’, Purperreigerlaan 34 in Zwartsluis. Het programma begint om 19.30 uur. Inloop met koffie/thee vanaf 19.00 uur. De entree en koffie/thee zijn gratis. Er is een collectebus voor vrijwillige bijdragen voor de organisatie van deze avonden.

 

Voor meer informatie: Stichting Alzheimer Trefpunt Kampen/Zwartewaterland, tel. 06 13014955, of e-mail

kampen-zwartewaterland@alzheimertrefpunt.nl.

 

Share
Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Categorie
Laatste berichten