Noodoproep : Kom in actie voor Noodhulp Syrië en Irak

KerkinActieVerbondenheid

Deze verbintenis hebben wij niet alleen met God en met elkaar. We voelen ons als kerk ook verbonden met de wereld. Daarom wil Kerk in Actie in het bijzonder aandacht vragen voor onze broeders en zusters in Noodhulp1Syrië en Irak. Landen waar christenen, gematigde moslims en andere minderheden op de vlucht zijn voor het geweld van de organisatie IS (Islamitische Staat) voorheen ISIS genoemd. De situatie is momenteel zeer schrijdend. Er is nu behoefte aan voedselpakketten, water, sanitaire voorzieningen, onderdak en slachtofferhulp.

Als diaconie willen wij de diaconiecollectie van zondag 14 september als gift doneren aan Kerk in Actie tbv noodhulpwerk in Syië en Irak. Wij willen deze collecte van harte bij u aanbevelen.

Leerhuis

Als u dit leest staan we vlak voor het begin van de cursussen en thema- avonden die het Leerhuis Genemuiden/Zwartsluis/Hasselt voor u in petto heeft. Het is een prachtig aanbod geworden met (denken en hopen wij) voor ieder iets.  Van harte aanbevolen! Inmiddels komen de eerste aanmeldingen binnen. 1 cursus zit zelfs al bij- na vol maar bij het grootste deel is nog voldoende plek.

Graag nodigen we u uit het nog eens door te lezen en u op te geven. Vragen kunt u altijd stellen bij de contactpersonen die achterin het boekje staan aangegeven. Opgave kan dit jaar uitsluiten via de website. Lukt u dat niet , bel dan een contactpersoon, zij helpen u graag verder.

Voor de cursussen van dit najaar is het van belang dat zo snel mogelijk de  aanmeldingen zoveel mogelijk binnen zijn zodat degene die de cursus geeft weet of het door kan gaan. Wij zien er echt naar uit u te ontmoeten bij een onderdeel van het Leerhuis. Alles om in ZIJN voetstappen te tre- den. Omdat elke stap telt..

Hartelijke groet, Tiemen van Dijk, Hanneke Stege, Jopie Koole, Tineke van Streun, Henk Drost, Jacolien Blokzijl, Cees de Jonge, Karin Pieri

Oproep belijdenis cathecese

Het afgelopen jaar heeft een flinke groep jongeren uit onze gemeente belijdenis catechese gevolgd. De meesten hebben ook het besluit geno- men om met Pinksteren belijdenis te doen. Hierbij de oproep voor ge- meenteleden die dit winterseizoen belijdenis catechese willen volgen bij Ds. Postma.

U kunt zich aanmelden tot eind september bij;
Rieno Poelarends Coordinator Catechisaties e-mail: catechisatie@gkgenemuiden.nl Tel: 06-4296388

Nog steeds niet genoeg nieuwe leiding Catechisatie

Het schooljaar is reeds begonnen en  we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe leiding voor de Catechisatie. Voor komend kerkelijk jaar zijn wij nog op zoek naar nieuwe leiding voor 4 catechisatie groepen van 12 tot 18 jaar. Dit kun je alleen doen of samen met je partner.
Door middel van beschikbaar materiaal en eigen gevonden materiaal geef je leiding aan een groep catechisanten op de maandag avond of de dins- dagavond in het kerkelijk gebouw of als het de voorkeur verdient bij jezelf thuis. De groepen zijn tussen de 8 en 12 kinderen groot.
De catechisatie is het “Godsdienst Onderwijs” voor jongeren in de Kerk in voorbereiding op de Geloofsbelijdenis die de jongeren vanaf 18 jaar kun- nen afleggen. In de jaren hiervoor leren ze kennis te maken met de Kerk en wat zich daar afspeelt. De jongeren worden als het ware wegwijs ge- maakt in de Kerk.
Voel je je geroepen en heb je belijdenis gedaan, geef je dan nu op bij  Rieno Poelarends via: Email: catechisatie@gkgenemuiden.nl Telefoon: 06 4296388

Mededelingen van de Kerkenraad september 2014

Thema seizoen 2014-2016

Het thema voor de komende jaar/jaren is ‘met hart en ziel zorgen, vieren en verbinden’.
Inmiddels is begonnen om dit thema verder uit te werken. Hoe kunnen we dit in ons persoonlijk en Kerkelijk leven meer gestalte geven ?. Bijbel- lezen, bidden, gezin, zorg voor de naaste, Kerkdiensten bezoeken, mini- wijken, leerhuis en……………………….
Zorgen, vieren en verbinden en dat doen met hart en ziel is een rijke taak voor ons als gehele gemeente. Het is dienend werken zoals Jezus ons is voorgegaan en heeft voorgedaan.

Startzondag

14 september—aanvang 10.00 uur Het beloofd weer een mooie start van het nieuwe seizoen te worden. We hopen op een grote opkomst.

Pastoraal Medewerkster

In de morgendienst van dv. zondag 14 september zal zr. Henrieke Groen- wold worden ingezegend als Kerkelijk werkster van onze Gemeente.  Zij is inmiddels op 1 september begonnen met haar werkzaamheden.   We vragen u zr. Groenwold op te dragen in uw gebed.
Oproep voor catechese

Afgelopen periode zijn er diverse dringende oproepen gedaan voor het vinden van  Gemeenteleden die leiding willen geven aan een catechese groep. Er is nog niet voldoende leiding, geef u op.  !!!        We hopen en bidden dat we het nieuwe seizoen kunnen starten met voldoende lei- dinggevenden. Ook hopen we weer te starten met een nieuwe groep Belijdenis Catechisanten. Zij kunnen zich opgeven bij Rieno Poelarends of ds. Postma.

Vakantie periode

In de vakantie periode hebben we gebruik gemaakt van de diensten van ds. Veenstra uit Wilsum. Dank voor zijn inzet voor onze Gemeente.
Uit de wijken 

Zr. Maaike Brouwer heeft ontheffing gevraagd voor het ambt van ouder- ling (wijk13). Kerkenraad heeft deze ontheffing verleend. Deze wijk wordt de komende tijd waargenomen door br. Harm Hulleman.  Zr. Ria Brouwer (wijk 5) en zr. Angelique van Dijk (wijk 7) stoppen als wijkdames.  We danken bovenstaande zusters voor al hun inzet en werk- zaamheden en wensen hen Gods zegen toe.  Wijkdame voor wijk 5 is nog vacant. Voor wijk 7 wordt dit overgenomen door zr. Erika Kragt.   Zr. Siemone van Dalfsen is de nieuwe wijkdame voor wijk 17.

Gebedsgroep, gebedsvorm in onze gemeente

De kerkenraad is dankbaar u te kunnen mededelen dat er weer een ge- bedsgoep is opgestart. Van harte uitgenodigd hiervoor.

Wijkboekje

We hopen binnenkort het nieuwe wijkboekje uit te brengen.
Uitzending Kerkdiensten

Sinds medio mei zijn onze kerkdiensten rechtstreeks te volgen en/of ach- teraf te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl

Tot slot

Wij hopen u ook het komend seizoen veel te mogen ontmoeten bij de kerkdiensten en overige activiteiten.

Uit de pastorie

De vakantie al lang weer vergeten…en dat willen we ook graag, daar het iets anders verliep dan gepland. Dat komt overal voor, dus ook bij ons. Arjanne kwam in de eerste week van de vakantie dusdanig op haar hoofd terecht in een zwembad, dat zij daar een whiplash bij opliep. Idd, dat was en is geen kleinigheid. Met goede fysiotherapie zou dit met aantal maan- den wel weer over moeten gaan….maar dat is onzeker. Gelukkig gaat het al wel beter dan aantal weken geleden. Hierbij kwam tijdens de vakantie ook nog een verstandskies bij haar door…waar geen plek voor was… dat maakte dat we dik 1,5 week eerder thuiskwamen dan verwacht.
De vakantie verliep dus eigenlijk in lijn met het gemeente – en wereldge- beuren, onrustig. Hectiek en onzeker.
Onze rust mochten en mogen ook wij vinden, niet in de omstandigheden, maar in Hem, Die ons heeft liefgehad. In Hem die zegt: ‘komt tot Mij al- len die vermoeid en belast zijt, Ik zal u rust geven’.
Na alweer een aantal weken bezig te zijn heb ik weer veel zin in het nieu- we seizoen! Samen op te trekken, met elkaar vieren, zorgen en verbin- den. Tot slot, willen we ook een ieder bedanken voor diverse vormen van meeleven en bemoediging die we mochten ontvangen.
Ontvang allen een hartelijke groet, ook van Arjanne,
Imko Postma

Column Ds. Postma Alleen een rest?

‘Ga Achaz tegemoet, u en uw zoon Sjear-Jasjub’  Jes. 7:3
Dus… de dominee wordt steeds cryptischer,steeds moeilijker. Ik hoop dat dat meevalt, maar aan bovenstaande zin moest ik denken toen ik de kerk voor me zag afgelopen avondmaalszondag.
Ik zal duidelijker worden. Sjear-Jasjub was een zoon van Jesaja. En die moest mee om een boodschap aan de toenmalige koning Achaz over te brengen. Hij moest alleen maar mee. Omdat zijn naam een boodschap inhield, toen. Zijn naam betekent ‘een rest blijft over, of een rest keert terug’.
Dit zal toch niet in Genemuiden waar zijn, zo moest ik denken? Telkens minder mensen die komen om de verbondsmaaltijd met God te vieren. Daar kunnen natuurlijk verschillende redenen voor zijn. Proberend als mens te evalueren kwamen een aantal redenen bij mij boven:

  • Het afgepaste minuscule stukje brood. Moet dat nou zo weinig? Past dat wel bij een overvloedig en genadige God? Of past dat meer bij wat wij van God gemaakt hebben door de eeuwen heen?!
  • ‘Het duurt langer, het is saai, een deel van de dienst zit ik er maar en kijk ernaar’ 
  • ‘Ik ben niet gewend ‘zomaar’ aan te gaan, daar brand ik me zo niet aan’, wat zouden ….er wel niet van zeggen!?’.   
  • Eigenlijk ga ik uit gewoonte naar de kerk en heb ik geen relatie met Deze God, dus laat staan dat ik aan Zijn tafel zou gaan zitten…..dan zit ik bij een ‘vreemde’ aan tafel. 
  • We houden van onbalans. Van 1 kant van de wip. Immers herinner ik me opeens dat de kerk van alle tijden en alle plaatsen 2 grote op- drachten heeft meegekregen. Jezus gaf 2 zaken als opdracht mee. Dat zijn dopen en de verbondsmaaltijd vieren ter herinnering aan Jezus Christus. Hoe kan het, dat door de geschiedenis heen de een zoveel makkelijker lijkt dan de andere? Bij de een de kerk vol, bij de ander….. 
  • Vakantie…..oké, vooral doen!

Het zal toch niet waar wezen dat Jesaja ook hier naartoe zal komen met zijn zoon? Het zal toch niet waar wezen, zo bekroop me, dat van de massa hier, maar een rest zal overblijven? Dat mag toch niet waar wezen?! Dat past niet bij de wil van een overvloedig en genadige God. Stof tot nadenken. Stof tot napraten. Wellicht ook iets om, als u zich in 1 van mijn bedenkin- gen herkent, of wellicht nog andere heeft, eens over te spreken. Denk bij- voorbeeld aan het gesprek met de wijkouderling tijdens huisbezoek, of de miniwijk, of.. want de kerk vormen we hier samen.
Tot slot: mocht u het gewoon niet gewend zijn, of u wil er graag met een groepje over spreken, dan nodig ik u en jou van harte uit om dat te doen. Vanuit de Bijbel (uitleg betekenis v/h Avondmaal) en onze persoonlijke drempels staan komend seizoen 2x een serie van 3 avonden voorafgaand aan een avondmaalszondag gepland (exacte data verderop in dit kerkblad!) waarin we er met elkaar over kunnen spreken.
uw predikant met zijn zoon Matthanja (doopnaam), wat betekent: ‘Geschenk van God’, wenst u en jou Gods rijke zegen.    (wie het vatte, vatte het ;)

Bij de diensten

Startzondag

Komende zondag is de startzondag. Het startsein voor het nieuwe winter- seizoen. Ditmaal wel heel bijzonder vormgegeven, doordat deze zondag de nieuwe kerkelijk werker, zr. Henrieke Groenwold-Grandia, in de bediening zal worden gesteld in onze gemeente. Ze wordt voor 15 uur per week ver- bonden aan onze gemeente, waarvan ze de helft besteedt aan pastoraat (net als zr. Jopie Koole nu) en de andere helft aan jeugdwerk. Het opzetten van jeugdbeleid en pastoraat.
Tevens zal deze zondag het startsein zijn, voor alle catechisaties. Jongeren, wij verwachten jullie allen deze zondag, ochtend en/of avond, (waarin Kees Kraayenoord en transmission zullen zingen!) om jullie op te geven voor de catechese komend seizoen.
Zondag 21 september zal in ieder geval Benthe Kathelijne gedoopt worden. Of dat de ochtend of middagdienst is….is nog niet bekend. ‘s Middags zal in ieder geval wel een aangepaste dienst zijn, met als thema ‘bij de bron’.

Zondagavond 28 september hoop ik verder te gaan met Genesis. We zijn aangekomen bij het gesprek tussen God en Kain. Hoe hij rea- geert….én…..waar haalde Kain zijn vrouw vandaan? Waren er toch al meer mensen op aarde?!
Zondagmorgen 5 oktober, zal Martine Maartje van de Weerd gedoopt worden. Intussen zijn er al wel weer kinderen geboren, maar op moment van schrijven is de doopdatum nog niet bekend.